OR

OR

De ouderraad biedt praktische ondersteuning aan leerkrachten en schoolleiding, met name bij feesten en bijzondere activiteiten. Zij bestaat uit acht leden waaronder een voorzitter en een penningmeester, die in principe zitting hebben voor een periode van 2 jaar. De OR vergadert ongeveer 6x per jaar en beschikt over statuten die u op verzoek kunt ontvangen.

Vrijwillige bijdrage
Veel leuke activiteiten vallen buiten het gewone onderwijsbudget. Denk daarbij aan: opening schooljaar, schoolreisje, sinterklaasfeest, kerstfeest, Pasen, natuur-en milieu-educatie, excursies, sportdag, tuinonderhoud, schoolkamp en afscheid groep 8, eindfeest.

Voor deze feestelijke activiteiten vragen wij alle ouders/verzorgers om een bijdrage die ieder jaar door de OR wordt vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de MR.

De ouderbijdrage was vorig jaar 60 euro per kind en kan per jaar fluctueren. Ouders ontvangen hiervoor een rekening in november van het dan lopende schooljaar.

De OR int en beheert de ingekomen gelden en legt in het jaarverslag verantwoording af over de financiën. De agenda en de notulen van de OR vergaderingen kunt u op verzoek ontvangen.

Coördinatie pleinouders
Voorts coördineert de OR de aanwezigheid van pleinouders tijdens de middagpauze. De Bos en duinschool heeft een continurooster. Dankzij de inzet van ouders en ons samenwerkingsverband met de buitenschoolse opvang les Petits, wordt er tijdens de pauze (12.00-12.30 voor de bovenbouw en 12.30-13.00 voor de onderbouw) toezicht gehouden op het plein. De pleinwachtouders houden ongeveer 1x per 4 weken tegen een kleine vergoeding toezicht. Samen met een aantal leerkrachten van Les Petits. Voor deze tussentijdse opvang vroegen wij vorig jaar een overblijfbijdrage van 75 euro per kind en kan per jaar fluctueren. Deze wordt 1x per jaar samen met de ouderbijdrage in rekening gebracht.

De OR bestaat uit 11 enthousiaste ouders:

Susan Tideman voorzitter)
Rinskje Schaafsma (penningmeester)
Anouschka Draaisma
Yvonne Greevenbroek
Wendy Faasse
Maartje van der Meulen
Joyce Rovers
José Maas          
Monique Hasselo Smits
Simone Bakker
Tim Cremers